Esittely

Hyötyvirta tarkoittaa yritysaluetta Keltakankaalla joka sijaitsee Kouvolan ja kotkan välissä, valtatie 15 varrella.

Alueelle on sijoittunut pääasiassa ympäristöliiketoimintaan keskittyneitä yrityksiä. Hyötyvirta ry:n tavoitteena on tuoda yhteen yritysten tarpeita ja pyrkiä löytämän niihin ratkaisuja yhteistyön avulla.

Tavoitteena on entistäkin paremmin vastata ympäristöhaasteisiin kierrätystä ja uusiokäyttöä edistävillä ratkaisuilla. Alueella toimivat yritykset muodostavat lujan kasvu- ja osaamispohjan uusille kierrätysliiketoiminnan yrityksille sekä ympäristömittausten kehittämiseen keskittyville yrityksille.

Koulutusyhteistyö energia- ja ympäristöalalla XAMK BioSampo-koulutuskeskuksen kanssa tuottaa osaajia yritysten tarpeisiin. Tutkimusyhteistyö Lappeenrannan yliopiston kanssa on aktiivista ja Hyötyvirta-alueen kautta yhteydet myös muihin ympäristöalan toimijoihin ovat hyvät.

Yrityksien on helppo sijoittua alueelle, jossa toimii jo monipuolinen ympäristöliiketoimintaa harjoittavien yritysten verkosto. Innovatiiviset ratkaisut ovat välttämättömiä yhteiskuntamme ekologisen kuorman pienentämiseksi.

Hyötyvirta toivottaa yrityksesi tervetulleeksi mukaan alueelle!

DSC 0096 laitos yoevalaistus

Yhteiset toiminnot

Jätevesien velvoitetarkkailuohjelma Hyötyvirta-alueella

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus (ELY-Keskus) on hyväksynyt Hyötyvirta-alueen yhteisen vesientarkkailuohjelman, jonka vaatimukset pohjautuvat toimijoiden ympäristölupiin. Ohjelmassa huomioidaan Kymenlaakson Jäte Oy:n, Ekokem Oy:n ja Kouvolan kaupungin toiminnot alueella sekä niistä aiheutuvat vaikutukset pinta-, pohja- ja suotovesiin.

Tarkkailuohjelman mukaisesti näytteitä otetaan pinta- ja suotovesistä neljä kertaa ja pohjavesistä kaksi kertaa vuodessa. Pohjavesien lisäksi näytteitä otetaan myös lähimmistä talouskaivoista. Näytteenotosta huolehti Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Hyötyvirta-ympäristöpaneeli

Hyötyvirta-ympäristöpaneelitoiminta on yritysalueen yhteistä, ympäristövaikutusten havainnointien seurantaa. Ympäristöpaneelitoiminnan ovat perustaneet yhdessä Hyötyvirta-alueen yritykset. Tässä vaiheessa toiminnassa on mukana kolme yritystä, joille yhteistä on erityyppisten massojen tai jätevirtojen vastaanotto ja käsittely.

Ympäristöpaneelin muodostavat lähiasukkaat sekä alueen muut toimijat ja yritykset, joilta kerätään aistinvaraisia havaintoja alueen toimintojen ympäristövaikutuksista. Kerätyt havaintotiedot toimitetaan kuukausittain ympäristöviranomaisille, jotka vastaavat alueen luvituksen valvonnasta.

Toiminnassa mukana olevat yritykset järjestävät vuosittain yhteisen keskustelutilaisuuden lähiasukkaille ja muille asiasta kiinnostuneille tahoille ja toimijoille. Yritykset tiedottavat tarvittaessa lähiympäristöään ajankohtaisista ympäristöasioista.

Hyötyvirta-yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Hyötyvirta ry on tuloa tuottamaton, ympäristötietoisuutta lisäävä kanava jäsenille. Yhdistyksen tarkoituksena on ympäristöä säästävien ratkaisujen kehittäminen sekä ympäristöhaittoja estävien menetelmien ja laitteiden kehityksen tukeminen.

Toimintamuotoina ovat yhteisten tilaisuuksien järjestäminen, tiedottaminen ja kehitystyön tuottamien tulosten tuottaminen jäsenten käyttöön. Tilaisuuksilla tarkoitetaan tutustumiskäyntejä alan seminaareihin, messuille ja yrityksiin. Tiedottamisella tarkoitetaan seminaarien järjestämistä, asukastapahtumien organisointia, tutkimustulosten jakamista ja uusiokäyttöä edistävien toimintamuotojen esittelyä. Myös jäsenien ja alueen asukkaiden mielipiteiden kartoittaminen alaan liittyvissä kysymyksissä on yksi toimintamuoto. Kehitystyön tulosten tuomisella jäsenten käyttöön tarkoitetaan yhdistyksen tietoon tulleiden tulosten tiedottamista sekä osallistumista aiheista käytävään keskusteluun.

Toiminta-ajatuksia ovat

  • Hyötyvirta-klusterin edunvalvonta ja kannanottaminen mm. data- ja sähköverkko- sekä tiekysymyksiin
  • toimia yhdessä sovituissa kysymyksissä alueen edustajana esim. keräämällä ja ottamalla vastaa palautetta ympäristöpoikkeamista
  • tukea jäsenten yhteiskilpailutusta
  • mittaustekniikoiden kehittäminen ja monitorointialustan ylläpito jäsenten ja kaupalliseen käyttöön
  • suorittaa alueen toimijoiden toimeksiannosta erilaisia mittauksia esim. yhteiset melumittaukset
  • hakea hanketoiminnan päätyttyä klusteria tukevia yrityksiä alueelle
  • ylläpitää yhteisiä websivuja
  • koordinoida yhteisesiintymisiä messuilla ja ympäristöalan tapahtumissa

Joista Valtatie 15:n risteyskysymykset ja tulevien jätehuoltolainsäädännön muutosten vaikutus ovat tällä hetkellä toiminnan keskiössä. 

28062013 ekopark